Disfunctionerende medewerker

17-11-2020

Een disfunctionerende werknemer – wat moet je doen?

Je werknemer functioneert niet en je wilt eigenlijk afscheid van hem nemen? Wees er dan op bedacht dat dit niet zomaar door de rechter wordt toegestaan. Overigens is het mijns inziens ook een onderdeel van goed werkgeverschap en een bepaalde maatschappelijke verantwoording om ervoor te zorgen dat je er alles aan hebt gedaan om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

In de wet staan een aantal voorwaarden om tot ontslag op grond van disfunctioneren over te kunnen gaan:

  1. Er moet sprake zijn van disfunctioneren (schriftelijke beoordeling van het functioneren), en
  2. de werknemer moet tijdig op de hoogte zijn gesteld van zijn disfunctioneren, en
  3. het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing en arbeidsomstandigheden, en
  4. het disfunctioneren mag niet door ziekte zijn veroorzaakt, en
  5. de werkgever moet de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren.

Deze laatste voorwaarde is vaak een struikelblok voor werkgevers. Wanneer heb je als werkgever aan je inspanningsverplichting voldaan?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever de werknemer serieus en reëel gelegenheid moet hebben geboden om zijn functioneren te verbeteren.

Wat houdt dat dan in?

In beginsel betekent het dat je de werknemer een verbetertraject moet aanbieden. Dit verbetertraject moet inhoudelijk goed worden uitgevoerd. De rechter beoordeelt bij het ontslagverzoek of het verbetertraject goed is uitgevoerd. Daarbij kijkt hij ook naar de bejegening van de werknemer tijdens het uitvoeren van het verbetertraject

Bij de beoordeling of het traject goed is uitgevoerd, betrekt de rechter verschillende factoren, zoals onduidelijke doelen stellen, geen hoor en wederhoor toepassen, geen rekening houden met privéomstandigheden etc…

Hoeveel hulp en ondersteuning een werkgever moet bieden om het functioneren van de werknemer te verbeteren hangt van verschillende omstandigheden af.

Belangrijke factoren zijn:

- De duur van het dienstverband. Is de werknemer lang in dienst, dan moet de werkgever ook meer hulp en ondersteuning bieden om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

- De functie. Een hoge functie is geen reden om af te zien van het bieden van hulp en ondersteuning aan de werknemer.

- Bereidwilligheid van werknemer. Staat de werknemer niet open voor verbetering en zet hij zich hier niet voor in? Dan hoeft ook de werkgever minder hulp en ondersteuning te bieden.

- Het goede functioneren van de werknemer de voorgaande jaren.

Wat nu als je het niet goed hebt gedaan?

Dan kan de rechter het ontslagverzoek afwijzen, ook is het mogelijk dat de rechter het verzoek toewijst maar tegelijkertijd aan de werknemer een extra vergoeding toekent (dus naast de transitievergoeding). Geen verbetertraject uitvoeren of niet goed uitvoeren kan dus een behoorlijke kostenpost worden.

Heb je een werknemer die (tijdelijk) wat minder functioneert? Laat je dan goed juridisch voorlichten en begeleiden voordat je een ontslagverzoek bij de rechtbank indient.

www.meesterlijk-maatwerk.nl

Deze informatie is ontleend aan de rechtspraak en aan tijdschrift voor ArbeidsRecht 2020/37, F. van der Wiele, 'Het verbetertraject na Ecofys', 03-09-2020.